PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING HOS

FYSIOLIFE
Jernbanegade 5, 1. th.
6000 Kolding
CVR.nr. 36276509

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler
oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige
forhold till brug for den journalførelse, som vi e[er sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De
nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28.
juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig
fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative
funktioner, der er forbundet hermed.
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger
noteres med hjemmel i databeskyaelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018:
persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men
hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit
samtykke. I særlige tilfælde kan der e[er reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.
Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom
findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i
det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist
betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive
oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende
tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige
tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til
afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter
autorisationslovens § 24 må vi ikke sleae oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i
journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfaaet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet
ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne
oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28,
5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på
www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes
styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

DATABEHANDLERAFTALE